Teven


Dutch D’Votion Ambitious Angel “Angel”
“black” – geb.dat: 12.04.2010 – Ogen vrij, Gonio vrij, PL vrij 0/0, HD A, ED Vrij – Multi show- en werk kampioen

Dark Devotion Hip Yonday Yewel “Dana”
“liver” geb.dat: 12.03.2013 – PL 1/1, HD A

Dutch D’Votion Enchanting Eclipse “Eclipse”
“black” – geb dat: 22-03-2013 – Ogen vrij, HD A

Dutch D’Votion Cute Challenge “Keetje”
“black” –  geb.dat: 04.07.2013 – PL 0/0, HD A

Dark Devotion Hip Kimmy’s Kisses “Kisses”
“liver” – geb dat: 01-04-2006 – Ogen vrij, Gonio vrij, PL 0/0, HD A, DCM vrij – Multi show kampioen

Dark Devotion Nifty Naiad “Nifty”
“black” – geb dat: 15-10-2007 – Ogen vrij, PL 0/0, Gonio vrij – Multi show kampioen

Dark Devotion Hip Sweet Sensation “Sweet”
“liver” – geb dat: 16-05-2009 – Ogen vrij, Gonio Vrij, PL 1/1, HD A, ED vrij – Multi show- en werk kampioen

Dark Devotion Twinkling Treasure “Twinkle”
“black” – geb dat: 10-04-2010 – Ogen vrij, Gonio vrij, PL 0/0, HD A, ED vrij, DCM vrij – Show kamptioen

Dark Devotion Uppish Utopy “Uppish”
“black”  – geb dat: 17-04-2011- Ogen vrij, Gonio vrij, Pl 0/0, HD A, ED vrij – Multi show kampioen

Dark Devotion Wood Whistle “Whistle”
“black” – geb dat: 19-03-2012 – Ogen vrij, PL 0/0, HD A, ED vrij – Show kampioen

Dark Devotion Zpecial Hip Zone “Zpecial”
“liver” – geb dat: 17-08-2013 – PL 0/0, HD A

Dark Devotion Zimply Zweet Hip Zone “Zoey”
“Liver” – geb dat: 17-08-2013 – Ogen vrij, PL 0/0 HD B